ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practices ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ชื่ออาจารย์ : นางพรดิถี ยอดดี
ตำแหน่ง : งานวิชาการช่วงชั้นที่ 1-งานอนามัย
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2556,23:24  อ่าน 4237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices โรงเรียนคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายดิลก จำปา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2556,23:23  อ่าน 6627 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices นิทานนำใจ
ชื่ออาจารย์ : น.ส.เพชรรัตน์ วันขวา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ-วิชาการปฐมวัย
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,15:52  อ่าน 1921 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วัฒนธรรมชุมชนตำบลห้วยใหญ่
ชื่ออาจารย์ : นางรำไพ โพธิ์แดง
ตำแหน่ง : งานการเงิน-งานเรียนร่วม
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2556,09:26  อ่าน 3145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : น.ส.ฐิติมน นุบุญมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2556,17:40  อ่าน 3072 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : น.ส.หทัยรัตน์ เผ่าน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2556,15:11  อ่าน 1862 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ พลอยบุตร
ตำแหน่ง : งานกิจการ-งานปกครอง นักเรียน
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2556,09:53  อ่าน 2908 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practi กระบวนการ “พัฒนาการเรียน ด้วยวิสัยทัศน์โรงเรียนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สายบัว กล้วยดี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงิน-สำมะโนนักเรียน
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,22:22  อ่าน 1822 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices “พูดในโอกาสต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และมั่นใจ”
ชื่ออาจารย์ : น.ส.ลักษณ์ภัทร โอชารส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,21:59  อ่าน 1726 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices VOCAB.พาเพลิน
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สาวิตรี ประทุมตรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,21:34  อ่าน 1642 ครั้ง
รายละเอียด..