คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ น้อยเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม โรจน์อุดม
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกร่าย คชวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ตัวแทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย คตเข็ม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิพร เขียวเซ็น
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายไข ผาจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ตัวแทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเนาวรัตน์ ศรีเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ พลอยบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนข้าราชการครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน