ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน
ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน                                                          คบเพลิงเปล่งรัศมี 
ความหมายของตราประจำโรงเรียน                       ควาามรุ่งโรนน์แห่งปัญญา ที่แผ่รัศมีทั่วสารทิศ