ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์-ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

      นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เป็นคนดี มีความรู้สู่ความเป็นเลิศ  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปรัชญาโรงเรียน

"...คุณธรรมนำความรู้..."