ถาม-ตอบ (Q&A)
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานค่ะ
โพสโดย
krutik
[email protected]
ชื่อเรื่องรายงาน                รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ทศนิยม                                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                                                                                                            
ชื่อผู้เขียน                     นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
ตำแหน่ง                      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ปีการศึกษา                   2556
 
บทคัดย่อ
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ                                                                                                                                                        1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่   ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2  จำนวน  18   คน  ซึ่งเลือกแบบเจาะจง (Purposive random  Sampling ) เนื่องจากผู้รายงานดำรงตำแหน่งครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   ได้แก่   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ค่า   t-test (Dependent  Samples)               
ผลการศึกษาพบว่า
            1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น        มีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเท่ากับ   85.65/84.28 ซึ่งตามเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
          3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ที่มีต่อการใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โพสโดย : krutik
IP : 125.26.17.91
โพสเมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2557,04:25 น.
ความเห็นที่ 1
เป็นกำลังใจให้ไปถึงฝั่งฝันนะครับกระผม....
โพสโดย : ผอ.ริมน้ำ
IP : 125.26.31.117
โพสเมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2557,15:08 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :