กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประเสริฐ พลอยบุตร
ครู คศ.3

น.ส.สุภาพรรณ บุญสิมมา
ครูผู้ช่วย

นางพรดิถี ยอดดี
ครู คศ.2

นางรำไพ โพธิ์แดง
ครู คศ.3