ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

น.ส.ฐิติมน นุบุญมา
ครูผู้ช่วย

น.ส.สุภาพรรณ บุญสิมมา
ครูผู้ช่วย

นางพรดิถี ยอดดี
ครู คศ.2

นางรำไพ โพธิ์แดง
ครู คศ.3

น.ส.หทัยรัตน์ เผ่าน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1