ถาม-ตอบ (Q&A)
ความรู้เรื่องกฎอัยการศึกกับข้าราชการ
ความรู้เรื่องการปฏิบัติราชการในช่วงเวลาประกาศกฎอัยการศึก
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 และได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ซึ่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2457 ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นข้าราชการต้องปฏิบัติตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามไว้ ดังนั้นในการดำเนินการใดๆขอให้ทุกท่านให้ พึงระมัดระวังและให้ความร่วมมือกับการดำเนินการขอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การปฏิบัติราชการใดๆ ขอให้เป็นกลางทางการเมือง เป็นที่พึ่งพิงเป็นเสาหลักให้แก่ชาติบ้านเมือง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาติให้เข้าสู่ภาวะปกติต่อไป สำหรับข้าราชการทุกท่านอาจก็จะได้อานิสงค์นับอายุราชการเวลาทวีคูณด้วย (ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะไม่ใช่นักกฎหมาย)
มาลองดูข้อมูลกันครับ
"ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเขตในพื้นที่ใด ให้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาให้ข้าราชการซึ่งประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นได้รับการนับระยะเวลาทวีคูณที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นเป็นทวีคูณได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด...
“ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้นับเวลาราชการทวีคูณ ถ้าผู้ใดมีเวลาซึ่งอาจนับเวลาเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลายประการ ก็ให้นับเวลาระหว่างนั้นเป็นทวีคูณแต่ประการเดียว"

 (พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2543)
เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
  • เวลาปกติ  วันเริ่มรับราชการ ถึง วันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือน     
  •  เวลาทวีคูณ ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตประกาศกฎอัยการศึก
                                                                               อ้างถึง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. การนับเวลาทวีคูณ
เวลาทวีคูณ คือเวลาที่กฎหมายให้นับเพิ่มอีก 1 เท่า ของเวลาที่ปฎิบัติหน้าที่หรือรับราชการตามปกติแบ่งเป็น
1. เวลาทำหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด (มาตรา 24 วรรค 1) 
2. เวลาทวีคูณปฎิบัติหน้าที่ในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก การนับเวลาทวีคูณต้องมีเวลาราชการปกติในระหว่างนั้นก่อนจึงจะนับเวลาราชการทวีคูณได้ ถ้าในระยะเดียวกันมีเวลาทวีคูณหลายประการซ้ำกัน ให้นับเวลาระหว่างนั้นเป็นทวีคูณแต่ประการเดียว(มาตรา 24 วรรค 2)
 
3. การตัดเวลาราชการ
     3.1 เวลาที่ไม่ได้รับเงินเดือนด้วยเหตุใดๆ เช่น ป่วย ลา ขาด พักราชการ ให้ตัดเวลาระหว่างนั้นออก หรือถูกสั่งพักราชการโดยได้รับเงินเดือนไม่เต็มอัตรา เช่น ได้รับครึ่งหนึ่ง หรือ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ให้ตัดเวลาราชการออกตามส่วนที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน.
     3.2 เวลาระหว่างรับเบี้ยหวัด นับเวลาราชการให้ 1 ใน 4
     3.3 ผู้มีสิทธิได้นับเวลาราชการทวีคูณ กรณีประกาศกฎอัยการศึก ถ้าไม่มาปฎิบัติราชการในระหว่างประกาศกฎอัยการศึก ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณในระหว่างนั้น
 
รายละเอียดเวลาทวีคูณ ผู้มีสิทธิได้รับเวลาทวีคูณ ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
     1. ผู้ที่ทำหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดในระหว่างที่มีการรบหรือการสงเคราม หรือการปราบปรามจราจล หรืออยู่ในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดำเรือดำน้ำ ให้นับเวลาราชการระหว่างนั้นเป็นทวีคูณ (ม.24 พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494)
     2. ผู้ที่ปฏิบัติราชการประจำอยู่ในเขตที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกษา ให้นับเวลาระหว่างนั้น เป็นทวีคูณ  ถ้ามีเวลาทวีคูณในช่วงเวลาเดียวกันหลายประการ ให้นับเวลาทวีคูณได้เพียงประการเดียว (ม.24 พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494)
     ตามความคิดเห็นของผม ก็ต้องดูข้าราชการที่จะเกษียณอายุตุลา 57 นี้แหละ จะได้รับวันทวีคูณหรือเปล่า....สำหรับพวกเราอีกหลายปีกว่าจะเกษียญก็ลืมๆ ไปก่อน....แต่ที่ทำให้ผมเราเหล่าบรรดาข้าราชการหนาว ก็คือ ถ้าลาช่วงเวลานี้ โดนสองเด้งด้วยหรือเปลา ?.............
 
ที่นี้ลองมาฟังคำตอบจากปรมาจารย์ด้านกฎหมาย
          ในสมัยก่อนกฎหมายบำเหน็จบำนาญกำหนดไว้ตายตัวว่าข้าราชการที่รับราชการในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก จะได้รับเวลาราชการทวีคูณ  แต่ตอนหลังได้ยกเลิกเรื่องนี้ไปแล้ว จึงขึ้นอยู่กับผู้ประกาศกฎอัยการศึกว่าจะกำหนดให้ได้รับเวลาทวีคูณหรือไม่ ถ้าไม่ได้เสี่ยงภัยอะไร เขาก็คงไม่ให้  ความจริงข้าราชการทั้งหลายน่ะเสี่ยงภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินอย่างหนักในระหว่างที่มี ศอ.รส (ก่อนประกาศกฎอัยการศึก)เพราะต้องคอยหลบๆซ่อน ๆ ในการทำงาน ที่ทำงานก็ถูกปิด จะไม่ไปทำงานก็มีวินัยค้ำอยู่กลัวรัฐบาลจะเอาเรื่อง จะไปทำงานก็เกรงใจ กปปส.   แต่เมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึกษาแล้ว ดูเหมือนข้าราชการก็ปลอดภัยในการทำงานยิ่งกว่าเดิม
มีชัย ฤชุพันธุ์
31 พฤษภาคม 2557
โพสโดย : ผอ.ริมน้ำ
IP : 125.26.20.166
โพสเมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2557,00:05 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :