ถาม-ตอบ (Q&A)
ไม่ไปเลือกตั้งมีผลอย่างไร..?..มีคำตอบใหครับ...

ผมเป็นข้าราชการ ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง สส./สว./ผู้แทนท้องถิ่น ผมและภรรยาต้องออกไปใช้สิทธิทุกครั้ง เพื่อทำหน้าที่ของคนไทย  เลือกมั่ง ไม่ประสงค์จะลงคะแนนมั่ง สุดแท้แต่เหตุผลแต่ละครั้ง แต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่เหมือนกัน .... ผมและภรรยา ประท้วงการเลือกตั้งครั้งนี้ ขอใช้สิทธิของคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับกับการเลือกตั้งครั้งนี้....ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วมีผลอย่างไร ...ลองศึกษาดูจากด้านล่างนี้ครับและจะเข้าใจ.....

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 มาตรา 23 ดังนี้คือ
                       1. สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
                       2. สิทธิในการร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
                       3. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
                       4. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
                       5. สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
                       6. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
                       7. สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอนบุคคล ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                       8. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
               การเสียสิทธิทั้ง 8 ข้อดังกล่าวนี้ มีกำหนดตั้งแต่ครั้งที่ผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งต่อไปที่ผู้นั้นไปใช้สิทธิ”

        ........ หวังว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีความเห็นแบบเดียวกับผมคงเข้าใจกระจ่างชัดแล้วนะครับ.....
โพสโดย : ผอ.ริมน้ำ
IP : 125.26.25.183
โพสเมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2557,22:03 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :