ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.สาวิตรี ประทุมตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1