ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ