กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ลักษณ์ภัทร โอชารส
ครู คศ.1

น.ส.สุภาพรรณ บุญสิมมา
ครูผู้ช่วย

นางพรดิถี ยอดดี
ครู คศ.2

นางรำไพ โพธิ์แดง
ครู คศ.3