ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่