ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
๖. ซื้อหนังสือเรียน แบบเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg
๔. จ้างเหมาพาหนะนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๐ ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. จ้างเหมาพาหนะนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กิจกรรมแข่งขันอังกะลุง ครั้งที่ ๗๐ ณ มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในโครงการสนับสนุนวิชาการ โดยเฉพาะเจาะจง
๑.จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง